مراحل اجرای الگوی نوین مشاغل خانگی برای ۶ هزار زن سرپرست خانوارمراحل اجرای الگوی نوین مشاغل خانگی برای ۶ هزار زن سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ۲۳ استان کشور، برای ایجاد اشتغال شش هزار زن سرپرست خانوار که بین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس جهاد دانشگاهی به امضا رسیده بود، به شرح زیر اعلام شد:

این پروژه در سه مرحله به اجرا خواهد رسید که بررسی اولویت‌ها و پتانسیل هر منطقه مرحله اول آن است. در مرحله دوم توانمند سازی متقاضیان انجام می‌شود.

در مرحله سوم که اتصال مشاغل خانگی به بازار است جلب مشارکت کارآفرینان، خیرین و افراد پشتیبان پیش بینی شده است. اتصال بنگاه‌های خانگی به بنگاه‌های بزرگ‌تر، تقویت و ارتقا کمی و کیفی و استانداردسازی محصولات و همچنین کمک به فروش و اتصال به بازار نیز در این مرحله صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است که زنان سرپرست خانوار مخاطب این طرح عبارتند از: زنان همسر فوت کرده، زنان مطلقه، زنان دارای همسر که به هر دلیل مسئولیت تأمین معاش خانواده به عهده آنهاست و دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده اند.

خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار، بهبود معیشت آنان، استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی به منظور ایجاد اشتغال پایدار و اتصال صاحبان کسب و کار خانگی به بازارهای هدف از جمله اهداف کیفی این طرح است ضمن اینکه افزایش سهم اشتغال زنان سرپرست خانوار، افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد مناطق و افزایش حضور پایدار کسب و کارهای خانگی در بازارهای محلی و ملی از جمله اهداف کمی این طرح به شمار می‌آید.